Aktuality /

Sociálne zodpovedné a udržateľné verejné obstarávanie

Dňa 9.10.2013 sa v Bruseli uskutočnilo politické fórum organizované v rámci projektu COGITA

Politické fórum
Organizované v rámci projektu COGITA
Sociálne zodpovedné a udržateľné verejné obstarávanie

9. októbra  2013 (10:00  – 14:00 )
Miesto stretnutia: ústredie Eurocities Brusel


Počas Open Days v Bruseli, partneri v projekte  COGITA usporiadali politické fórum na tému  ako môžu verejné orgány podporovať spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR)  v malých a stredných podnikoch pri dosahovaní cieľov v nasledujúcom programovom období 2014 - 2020 tak, aby bol možný rast hospodárstva, ktorý bude prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Politické fórum bolo organizované v rámci Open Days 2013 a ich nosnej témy "Výzvy a riešenia". Malo za cieľ prezentovať možnosti ako je možné sa vysporiadať s problémami pri verejnom obstarávaní tak, aby verejné obstarávanie bolo spoločensky zodpovedné a udržateľné.

Vplyv verejných obstarávaní (VO) na trh v Európe je významný, lebo 17 % z hrubého domáceho produktu členských štátov Európskej únie je obstarávaných vo forme služieb a tovarov procesom verejného obstarávania. 
Doteraz sa často bral ako jediný významný ukazovateľ najnižšia cena a tak v procese VO sa hľadal najlacnejší dodávateľ. Avšak postupne sa začali analyzovať aj iné ukazovatele ako najnižšia cena. V uplynulých rokoch boli posudzované aj iné ukazovatele, ktoré viac podporujú zodpovedný rast a rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni, cielene podporujú rozvoj miestnej ekonomiky. Pod sociálne zodpovedným a udržateľným rastom berieme v úvahu verejne obstarávať tak, aby boli zohľadnené aj environmentálne, sociálne a ekonomické kritériá.
Zatiaľ čo diskusia o sociálne zodpovednom a udržateľnom verejnom obstarávaní je zoširoka rozoberaná, analyzovaná, praktické návrhy alebo konkrétne príklady ako realizovať VO zohľadňovaním aj iných kritérií ako je najnižšia cena nie je jednoduchá. Politické fórum organizované v rámci projektu COGITA poskytlo možnosť prezentovať rôzne európske príklady s cieľom analyzovať ich silné stránky ale aj ich obmedzenia. Táto otvorená výmena priniesla návrhy, inšpirácie ako sa dá proces VO zlepšiť na miestnej a regionálnej úrovni tak, aby boli v maximálnej možnej miere podporené mieste a regionálne firmy a zároveň aby boli dodržané národné zákonné normy.
V rámci politického fóra boli prezentované prípadové štúdie z Barcelony (Španielsko),  Ravenny (Taliansko), Eindhovene (Holandsko), Birminghamu (Anglicko) a z regiónu Bretagne (Francúzko).