Aktuality /

Závery z konferencie BUDÚCNOSŤ DOPRAVY V MESTE KOŠICE A KOŠICKOM KRAJI

Odborní garanti spracovali závery, ktoré predložili poslancom a kompetentným orgánom mestskej i regionálnej samosprávy i vedeniu rezortu dopravy.

Konferencia „BUDÚCNOSŤ DOPRAVY V MESTE KOŠICE A KOŠICKOM KRAJI 2013“ nadviazala na závery a odporúčania konferencie „Rozvoj dopravy a cestovného ruchu v Košiciach a východoslovenskom regióne 1992“, konferencie „Rozvoj dopravy v meste Košice a priľahlom regióne 1997“ a konferencie s medzinárodnou účasťou „Rozvoj dopravy v Košiciach a východoslovenskom regióne 2002“.
 

Za pozitívum konferencie možno považovať fakt, že výber odborných príspevkov umožnil prezentovať názory na riešenie dopravy v meste a regióne širokému okruhu odborníkov a zvlášť predstaviť spoluprácu urbanistov a dopravných inžinierov v tejto oblasti. Konferencii sa tiež podarilo zadefinovať ďalší spoločný postup pri riešení problémov dopravy a cestovného ruchu. Konferencie sa zúčastnilo takmer 180 účastníkov a odznelo na nej 46 príspevkov. Prezentované prednášky a postery sú verejnosti k dispozícii vo vydanom zborníku. Vybrané prednášky uverejnila vo svojom odbornom časopise aj Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (Pozemné komunikácie a dráhy, roč. 9, č. 1/2013).

Viac informácií o konferencii (program, zborník, časopis, závery)