Aktuality /

Stretnutie k spoločensky zodpovednému podnikaniu na regionálnej úrovni

Dňa 10. septembra 2012 sa v Eco Friendly Hotel Dalia v Košiciach konalo prvé stretnutie členov Regionálneho riadiaceho výboru projektu COGITA.

Stretnutie otvoril Ing. Tešliar CSc,  riaditeľ Agentúry a predstavil jednotlivých členov RRV, následne bolo prezentované zameranie a jednotlivé témy projektu a boli diskutované jeho ciele. Zároveň prebehla diskusia o skúsenostiach jednotlivých členov RRV s témou spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) a ich očakávaniach od projektu. V ďalšej časti stretnutia odzneli prezentácie expertov zodpovedných za vedenie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa témou „Communication and Branding“ a za spracovanie SWOT analýzy. Výsledky diskusie budú zapracované do SWOT analýzy a zohľadnené v priebehu ďalších aktivít projektu.