Aktuality /

Vodná energetika a moderné technológie využívajúce biomasu boli témou ďalšieho podujatia v rámci Bioenergia Karpát

Tým podujatím bolo pracovné stretnutie výrobcov a spotrebiteľov v oblasti OZE, konalo sa v Margecanoch a Prakovciach.

Tretie pracovné stretnutie organizované v rámci projektu Bioenergia Karpát bolo zamerané na praktické ukážky využívania obnoviteľných  zdrojov samosprávami a podnikateľmi pôsobiacimi na území Košického kraja.

V prvej časti podujatia dostali jeho účastníci možnosť vypočuť si detailné informácie o investícii do zdroja využívajúceho biomasu a do zateplenia budovy kultúrneho domu v obci Margecany. Starosta, p. Igor Petrík, spolu s projektovým manažérom obce – p. Jozefom Magdom najprv odprezentovali svoj projekt práve v priestoroch zrekonštruovaného kultúrneho domu. Účastníci sa neskôr mohli pozrieť priamo do kotolne, zásobárne paliva a miestnosti s teplovodnými rozvodmi. Jadrom investície je inštalácia dvoch kotlov, s výkonmi po 250 kW, vrátane odlučovačov, systému dopravy paliva a samotného systému vykurovania.  Súčasťou investície bolo zateplenie obvodového plášťa 10 cm polystyrénom. Vďaka kombinácii výmeny kotla, zateplenia, ale aj kvalitného vyregulovania vykurovacej sústavy je možné už po prvom roku prevádzky konštatovať, že ročná úspora na vykurovaní objektu sa bude pohybovať cca 10 000 €.

Druhá polovica pracovného stretnutia bola venovaná malým vodným elektrárňam (MVE), pričom sa uskutočnili návštevy MVE Prakovce I., Prakovce II. (prevádzkovateľom je PRAVEL s.r.o.)  a Ružín II.  (prevádzkujú Slovenské elektrárne a.s.). Informácie o oboch prakovských elektrárňach poskytoval p. Miroslav Macejko.

MVE Prakovce I. bola postavená v roku 1921, pričom jej prevádzka bola v rokoch 1956 až 1996 bola prerušená. Potom MVE začala opätovne vyrábať energiu s pomocou pôvodnej technológie, ktorá mala inštalovaný výkon 133 kW. V roku 2004 spoločnosť využila možnosť žiadať o podporu zo štrukturálnych fondov a podarilo sa jej zrekonštruovať MVE na výkon 224 kW (ročná produkcia elektrickej energie cca 1026 MWh).

MVE Prakovce II. je novou investíciou ktorá sa pripravovala od roku 2005, pričom uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo v marci 2012. Nainštalované sú tu dve priamoprúde Kaplanove turbíny s maximálne možným výkonom na výstupe z asynchrómnych generátorov každá po 200 kW.

MVE na vyrovnávacej nádrži vodného diela Ružín pracuje permanentne pri prietoku 9 – 16 m3/s, pričom jej nainštalovaný výkon je 1,8 MW (Vyrobí cca 6 GWh elektrickej energie za rok). Narozdiel od prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá využíva potenciál vody v hornej (veľkej) nádrži, ktorej hlavnou funkciou je vyrovnávať množstvo vyrobenej elektrickej energie v sieti v súlade s dopytom, ktorý počas dňa kolíše, malá vodná elektráreň permanentne využíva energetický potenciál vody vytekajúcej z vodného diela v súlade s potrebou rieky (aj v súlade s medzinárodnými dohovormi).

 

 

Fotogaléria