Aktuality /

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Väčšina vedcov v oblasti klímy súhlasí s tým, že zmena klímy je takmer istá. Miera dopadov zmeny klímy je však veľmi neistá, najmä v dlhodobom meradle. Včasným zavedením integrácie stratégií a opatrení potrebných na riešenie očakávaných účinkov zmeny klímy ako súčasť prebiehajúceho procesu adaptácie a systémového manažmentu, môže byť spoločnosť na tieto vplyvy pripravená.

Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji je vypracovaná ako regionálne spodrobnenie celoštátnej adaptačnej stratégie (Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia 2018, MŽP SR) s využitím metodiky projektu ESPON climate (2013), ktorá do dokumentu vnáša lokálnejší aspekt – premietnutie vyčísliteľných javov na úroveň jednotlivých obcí (462 katastrov) a ich zobrazenie s využitím geografických informačných systémov. 

 
Predkladaná stratégia je výstupom projektu „Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji“, ktorý bol financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa SR (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2). 
 
 
Dokument bude predložený ako návrh na schválenie do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja:
 
 
ADAPTAČNÁ STRATÉGIA na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 
 
 
ANALYTICKÉ PODKLADY k Adaptačnej stratégii na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
 
 
Adaptácia na klimatickú zmenu v Košickom kraji - desaťminútové zhrnutie