Aktuality /

Projekt ESPON Climate je ukončený

V rámci projektu s presným názvom Klimatická zmena a územné vplyvy na regióny a miestne ekonomiky v Európe boli finalizované všetky výstupy

Projekt ESPON Climate bol realizovaný partnerským konzorciom v rokoch 2009 až 2012. Ide o projekt v rámci Priority 1 (Projekty aplikovaného výskumu)

Partneri projektu:
- TU Dortmund University
- Geological Survey of Finland
- Norwegian Institute for Urban and Regional Research
- Newcastle University
- Postdam Institute for Climate Impact Research
- Helsinky University of Technology
- Budapest University of Technology and Economics
- VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
- National Institute for Territorial and Urbane Research – Urbanproiect
- ARR Košice
- Autonomous University of Barcelona
- The Netherlands Environmental Assessment Agency
- Swiss Federal Research Institute WSL

Metodológia projektu - ide o celoeurópske hodnotenie zraniteľnosti založené na regionálnej typológii expozície, citlivosti, dopadu a zraniteľnosti.

 


Viac informácii je k dispozícii v týchto dokumentoch:

Prezentácia projektu ESPON Climate

Executive summary (v slovenčine)

Prípadová štúdia pre povodie rieky Tisa (v slovenčine)

Všetky výstupy projektu sú k dispozícii na stránkach programu ESPON