Aktuality /

Seminár "Možnosti efektívnej spolupráce škôl a firiem"

Seminár bol organizovaný s cieľom oboznámiť účastníkov s výstupmi projektu IWBLabs, a zároveň s aktivitami rôznych organizácií v oblasti duálneho vzdelávania, v oblasti komunikácie škôl a firiem a v oblasti podpory podnikania.

 

Nové metódy komunikácie firiem a škôl, možnosti a zmeny v duálnom vzdelávaní a aktivity verejnej správy a iných organizácií v oblasti duálneho vzdelávania. To boli hlavné témy seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 17. októbra 2018 v priestoroch Košického samosprávneho kraja. 

Po privítaní účastníkov vedúcim odboru školstva Mgr. Petrom Bačkovským a riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, Ing. Jaroslavom Tešliarom boli prezentované výstupy projektu IWBLabs, financovaného programom Erasmus+. Medzi výstupy patrí knižnica e-learningových videí ako podpora pre vyučovanie ekonomických a iných teoretických predmetov, platforma pre medzinárodnú komunikáciu firiem a študentov a príručka pre organizovanie stáží. Agentúrou bol predstavený aj projekt ELDORA, ktorý je zameraný na vzdelávanie v oblasti sociálneho podnikania

Lucia Gallíková predstavila akceleračný program pre stredné školy zameraný na motiváciu mladých začať podnikať a aktivity Slovak Business Agency pre podnikateľov. Podpora podnikania má veľa úrovní, od podpory záujmu mladých ľudí o začatie podnikania, až po podporu zavedených firiem v otázkach rozširovania trhov, marketingu, zlepšovania manažmentu a podobne.

Nové zákonné úpravy v oblasti duálneho vzdelávania detailne uviedol Peter Kutrucz so Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Mária Kokardová z odboru školstva Košického samosprávneho krajka. Zmeny sú zavádzané najmä z cieľom zvýšiť motiváciu, škôl, aj študentov zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

Do systému duálneho vzdelávania sú zapojené aj rôzne asociácie a komory, pričom jednou z nich je Republiková únia zamestnávateľov. Drahomíra Štepanayová zastupujúca výbor pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov vysvetlila zámery, ktoré mú Únia v oblasti ekonomických odborov, súčasný stav záujmu o duálne vzdelávania zo strany bánk, účtovníckych firiem a pod.

Podujatia sa zúčastnili najmä zástupcovia škôl a firiem, čím sa vytvoril aj priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu informácií.

Program seminára

 

Možnosti efektívnej spolupráce škôl a firiem
Košice, 16.10.2018
 
Program
 
09:00
Privítanie, úvod (informácie o činnosti KSK a ARR Košice v oblasti vzdelávania)
Peter Bačkovský, Odbor školstva KSK
Jaroslav Tešliar, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
09:15
Predstavenie výstupov projektu IWBLabs
Knižnica e-learningových videí ako podpora pre vyučovanie ekonomických a iných teoretických predmetov, vrátane predstavenia spolupracujúcich firiem
Platforma pre medzinárodnú komunikáciu firiem a študentov
Príručka pre organizovanie stáží
Ján Dzurdženík, Monika Višňovská Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
09:45
Iné projekty zamerané na rozvoj podnikania (projekt ELDORA)
Henrieta Kiraľvargová, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 
10:00 Prestávka
 
10:15
Akceleračný program pre stredné školy zameraný na motiváciu mladých začať podnikať a aktivity Slovak Business Agency pre podnikateľov
Lucia Gallíková, Slovak Business Agency
10:30
Zmeny v oblasti duálneho vzdelávania
Peter Kutrucz, Štátny inštitút odborného vzdelávania (zatiaľ nepotvrdené)
Mária Kokardová, Odbor školstva, Košický samosprávny kraj
11:00
Aktivity Republikovej únie zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní
Drahomíra Štepanayová, Republiková únia zamestnávateľov
12:00
Diskusia

 

 

 
pptx  Aktivity Republikovej únie zamestnávateľov v oblasti duálneho vzdelávania

pdf  Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

pdf  Podpora podnikania - Slovak Business Agency

pptx  Projekt ELDORA

pptx  Výstupy projektu IWBLabs prezentacia