Aktuality /

Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti

aktualizácia - prezentácie na stiahnutie

Košický samosprávny kraj
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 
v spolupráci s partnermi: 
 
Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra aplikovanej etiky a Katedra politológie
Teologická fakulta v Košiciach, Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
 
pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu
 
organizujú  odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
 
 

 

POSILŇOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV V OBLASTI ZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU

 

 
24. november 2016
 
Miesto konania konferencie: Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice

CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom konferencie je poukázať na nevyhnutnosť kritickej reflexie súčasných hodnôt v oblasti zamestnanosti a informovať medzinárodnú aj domácu odbornú verejnosť o politicko-filozofických a etických východiskách riešenia nezamestnanosti.
 
Konferencia je určená pre zástupcov verejnej správy a samosprávy, podnikateľskej sféry, cirkevných inštitúcií, neziskových organizácií, akademickej sféry so záujmom o danú tému. 
 
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Doc. PhDr. Daniel Dobiáš, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku 
Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku
Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku
 
 
 
                                                             
 
 

Program konferencie:
 
8:30 – 9:00 Prezentácia účastníkov
 
9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie, príhovory hostí
 
9:15 – 10:15 BLOK A: Ekonomická oblasť – Priemysel 4.0 
Meniaca sa povaha práce: dôsledky digitalizácie

Ioannis Maghiros, Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

 
10:15 – 10:45 Prestávka na kávu
 
10:45 – 12:15 BLOK B: Sociálna oblasť – aplikovaná etika, etika starostlivosti 
• Starostlivá spoločnosť a prečo ju potrebujeme? Sociálne ľudské práva z perspektívy etiky starostlivosti
Adriana Jesenková, Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach 
• Modely, možnosti a stratégie integrácie formálnej a neformálnej starostlivosti do regionálnej politiky – skúsenosť z Talianska
Angela Genova, Univerzita Urbino 
 
12:15 – 13:15 Obed
 
13:15 – 14:45 BLOK C: Politologická a teologická oblasť 
• Boj za sociálne práva
Pavol Gojdič,  Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
• Sociálny štát v súčasnom konštitucionalizme
Jiří Jirásek, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
• Sociálna náuka Cirkvi a jej pohľad na ľudské práva a ochranu ľudskej dôstojnosti
Martin Uhaľ, Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza, Teologická fakulta KU 
 
14:45 – 15:00 Prestávka na kávu
 
15:00 – 16:30 BLOK D: Zodpovedný kapitalizmus  
• Zodpovedný kapitalizmus 
Milan Zelený, Nadácia ZET
• Panelová diskusia s odborníkmi a podnikateľmi
 
16:30 - 17:00 Závery konferencie, záverečné slovo

 
 
Simultánne tlmočenie je zabezpečené
 
Zmena programu je vyhradená 
 
Svoj záujem o účasť vyjadríte vyplnením prihlášky - otvorí sa v novom okne
 
 
 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.pdf  Zborník príspevkov z konferencie

pdf  Milan Zelený - Co se děje a proč

pdf  Martin Uháľ - Ľudské práva ako integrálna súčasť Sociálnej Náuky Cirkvi

pdf  Angela Genova - Integration of formal and informal care in regional policy

pdf  Adriana Jesenková - Prečo potrebujeme starostlivú spoločnosť

pdf  Ioanis Maghiros - Changing nature of work - digitalization implications